Úvodní strana » Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkovi základní informace ohledně zpracování osobních údajů.
 • Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  • Provozovatelem (správcem) obchodní korporace company L&K s.r.o., IČ: 08834547, se sídlem Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10;
  • Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli kontaktní formulář z webu www.sidlonamiru.cz a/nebo bude používat klientský informační systém na adrese clients.sidlonamiru.cz; a
  • Osobními údaji jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.
 • Osobní údaje mohou být poskytnuty specializovaných externím subjektům („zpracovatel“), které pro správce (provozovatele) osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Za zpracovatele vybírá správce (provozovatel) osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

II. Účel zpracování Osobních údajů

 • Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační) a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  • k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zejména ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory a vymáhání oprávněných nároků správce.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování

 • Na Účastníky se vztahuje GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a další příslušné právní předpisy.
 • Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného kontaktního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
 • Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné mu poskytnout služby. Obecně se jedná o smluvní a zákonný požadavek.
 • Nedojde-li k uzavření smluvního vztahu, osobní údaje Účastníka budou smazány ve lhůtě 14 dnů od ukončení jednání za účelem uzavření smlouvy pro případ, že by došlo k obnově jednání.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Po uplynutí doby Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
 • Účastník poskytne Provozovateli pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 • Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. Osobní údaje Účastníků nebudou bez souhlasu Účastníka, předávány žádným třetím osobám, do třetí země či mezinárodní organizaci. Výjimku představuje externí zpracovatel, a to výlučně za účelem zpracování údajů v souladu se smluvním vztahem mezi Provozovatelem a Účastníkem nebo za účelem plnění právní povinnosti Provozovatele,
 • Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem. Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány v Evropské unii, přičemž je vždy zajištěn soulad s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 • Provozovatel přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil osobní údaje Účastníka proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání osobních údajů Účastníka a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

IV. Soubory cookies na webových stránkách

 • Podle ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, webové stránky využívají pro zjišťování přihlášeného uživatele na clients.sidlonamiru.cz soubory cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky nim lze rozeznávat přihlášené uživatele od ostatních uživatelů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
 • Při provozu jsou používány následující druhy souborů cookies:
  • zjišťování přihlášeného uživatele na clients.sidlonamiru.cz

V. Práva Účastníka související se zpracováváním

 • Účastník má právo:
  • být informován o zpracování svých Osobních údajů
  • požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
  • na opravu poskytnutých Osobních údajů
  • na výmaz poskytnutých Osobních údajů
  • na omezení zpracování Osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost Osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/
  • v případě zpracování Osobních údajů na základě souhlasu Účastníka se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný
 • Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese company L&K s.r.o., IČ: 08834547, se sídlem Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10 nebo elektronicky na adrese companyLK@seznam.cz. Poskytovatel vyřizuje tyto žádosti neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. O případném prodloužení této lhůty bude Účastník včas informován.
 • Účastník má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím. Pokud Účastník zvolí pro komunikaci s Provozovatelem elektronickou formu, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 • Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Účastníka, má správce (Provozovatel) povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu Účastníku oznámit.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 • Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 • Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 • Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.8. 2020.